Skip to main content

Social Enterprise: Negosyong Makalipunan

Narito ang una kong artikulo tungkol sa social entrepreneurship. Kalimitan na nating naririnig ang salitang social entrepreneurship ngunit nakalilito pa rin ang kahulugan nito. Ako mismo na gusto maging isang social entrepreneur ay nalilito pa. Minsan tinatanong ko ang aking sarili kung matatawag na ba akong isang social entrepreneur dahil sa layunin kong maging inspirasyonal para sa mga kabataan ang mga ginagawa kong produkto sa aking online business. Kaya minabuti kong aralin muna ang konsepto ng social entrepreneurship at heto na nga at inihahain ko rin sa inyo ang aking natutuhan. Filipino ang ginamit kong wika para sa artikulong ito para mas maunawaan nating lahat.

Social Entrepreneurship: Depinisyon

Ang social entrepreneurship ay isang paraan ng pagtatayo at pamamalakad ng isang organisasyon sa pamamagitan ng mga pamamaraang pang-negosyo subalit may pangunahing layunin na makapagdulot ng mabuting pagbabago o mabigyang solusyong ang mga suliranin sa isang komunikad, kalimitan sa aspektong panlipunan, pang-kultura, at pang-kalikasan. Ang konseptong ito ay maaaring gamitin ng mga pilantropo, mga taong may adbokasiya, mga kooperatiba, mga kawanggawa at ano pa mang mga aktibidad na nagpapalawig ng isang gawaing makabubuti para sa isang komunidad.Subalit kalimitang nagkakaroon ng pagkakalito sa depinisyon ng isang social enterprise, lalo na sa usaping kung dapat bang ang isang social enterprise ay for profit o non-profit. Gayunman, karamihan sa mga aktibo sa ganitong gawain ay sumasangayon sa paglalarawang ito: Kung ang pangunahing tanong ng isang regular na entrepreneur (negosyante) upang malaman kung matagumpay ang kanyang negosyo ay kung magkano at malaki ba ang kaniyang kinita, ang sa social entrepreneur (nagtatag o nagpapatakbo ng negosyong makalipunan) naman ay gaano karami ang kaniyang natulungan. (Social Enterprise Canada)

 Cherrie Atilano is the president of social enterprise Agricool, "a movement which dreams to build the lifestyle of  healthy food consumption while creating agricultural opportunities in the Philippines." - See more at: http://gk1world.com/from-eco-warrior-to-eco-entrepreneur#sthash.0wmDRiVp.dpuf 

Social Enterprise: Depinisyon


Ang social entrepreneurship ay maaaring gamitin sa isang non-profit organization sapagkat ito ay ang paggamit ng mga prinsipyo at estratehiyang pang-negosyo upang maresolba ang ilang mga suliraning panlipunan. Ngunit ang social enterprise ay ang mismong organisasyon na itinatag gamit ang mga estratehiya sa social entrepreneurship upang matugunan ang mga isyung panlipunan o maging global kung saan mahalaga ang magkaroon ng kakayahang kumita sa sariling pamamaraan upang makamit ang mga layunin. Ang social enterprise, sa pamamagitan ng kanyang mga business o trade activities ay dapat na magbigay ng mabuting social impact sa kanyang komunidad.


Pagkakaiba ng Non-profit Organization sa Social Enterprise

Ang isang non-profit organization ay may layuning bigyang serbisyo ang isang komunidad na may pangangailangan o bigyang suporta ang isang grupo o adbokasiyang may mainam na maidudulot sa lipunan. Kalimitang nanggagaling ang pondo ng isang non-profit organization mula sa mga donasyong bigay ng mga pribadong organisasyon, indibiduwal, at gobyerno. Taliwas sa social enterprises, hindi rin layunin ng isang non-profit organization na gumawa ng mga aktibidad para kumita at magkaroon ng pondo, subalit minsan ay nagsasagawa rin sila ng mga fundraising at iba pang pamamaraan na makalikom ng pondo para sa kanilang organisasyon. Laging ang pangunahing layunin ng isang non-profit organization ay palawigin ang adbokasiya nito. Maaaring tumanggap ng suweldo ngunit kalimitang boluntaryo ang mga miyembro ng non-profit organizations.Samantala, dahil sa layunin ng isang social enterprise na makatulong sa isang lipunan, kalimitan itong naihahantulad sa isang non-profit organization. Subalit ang social enterprise ay may mas mataas na pangangailangan na magkaroon ng kapasidad na kumita. Dapat itong maging self-sufficient upang maisakatuparan ang mga layunin nito. Maaari rin naman itong itatag ng non-profit organization subalit hiwalay ang pamamalakad dito sapagkat malaking bahagi ng pagpapatakbo nito ay may kinalaman sa mga gawaing may kinalaman sa pinansiyal na aspekto ng negosyo. Hindi maaaring haluan ito ng mga kampanya o kawanggawa maliban kung malinaw na direkta itong makakapagdulot ng direktang kita para sa social enterprise. Maaari ring itatag o umpisahan ng isang pribadong tao ang isang social enterprise. Isa siyang sole proprietor ngunit malinaw ang adbokasiya o social relevance ng kanyang negosyo. Maaari ring himukin ng pribadong taong ito ang kanyang mga kapuwa at kasamahan sa komunidad na sila ay magtulong-tulong para sa isang negosyong makalipunan, kahantulad ng isang kooperatiba na isang kilalang klase ng social enterprise.Sa isang banda, masasabing ang social enterprise ay mix ng for profit at non-profit dahil itinatag ito para kumita (for profit) ngunit ang kinita nito ay ilalaan hindi para sa ikayayaman ng organizers kundi para magbigay ng kabuhayan sa mga tao sa isang komunidad, serbisyo sa mga nais paglingkuran, o mabuting pagbabago sa sambayanan o maging sa buong sanlibutan.


Social Enterprise: Self-sufficient

Maaari ring tumanggap ang social enterprise ng donasyon gaya ng mga non-profit na organisasyon, subalit mahalagang dapat makatayo sa sariling mga paa o maging “self-sustaining” ang social enterprise pagdating sa aspektong pinansyal sapagkat ang operasyon nito ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pondo upang walang patid na mapaglingkuran ang napiling komunidad or adbokasiya. Karaniwan sa mga social enterprise ang kumuha ng mga tauhan o manggagawa mula mismo sa komunidad na pinagsisilbihan nito. Isa sa mga pangunahing layunin ng social enterprise ang mabigyan ng magandang pasuweldo ang kanilang mga tauhan kaya hindi maaaring umasa ang social enterprises sa donasyon lamang.Prayoridad ng rin social enterprise na ibalik sa organisasyon ang mga kinita nito. Ang mga social enterpreneur ay kumikita lamang nang naaayon sa kanyang papel sa pamamalakad ng organisasyon tulad ng mga manggagawa rito. Kung minsan pa nga ay libre lamang ang serbisyo ng isang social entrepreneur sapagkat ang tanging motibo nya lamang ay makatulong sa kapuwa at sa adhikain (at maaaring ang social entrepreneur na ito ay may iba namang hanapbuhay o pinagkakakitaan). Tumatanggap rin ang social enterprise ng mga boluntaryo at partisipasyon mula sa mga non-profit organization at gobyerno upang masigurong mapaglilingkuran nila ng maayos ang napiling komunidad. Ngunit malinaw na hindi maaaring dumepende ang isang social enterprise sa donasyon. Dapat itong maging kumikitang negosyo.


Sagot sa Aking Pansariling Tanong

Sa aking palagay ay hindi pa ako isang ganap na social entrepreneur bagama't maganda naman sa palagay ko ang aking layunin sa pagtatayo ng online business na aking napili. Narating ko ang kongklusyong ito sapagkat wala pa naman akong kongkretong komunidad na napag-aalayan ng serbisyo o benepisyo sa pamamagitan ng aking negosyo. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ang aking negosyo ay hindi mabuti. Iba lamang ang mundong ginagalawan ng aking negosyo sa ngayon kung ikukumpara sa mga social enterprise. Ngunit maaari kong sabihin na ang aking negosyo ay inspirasyonal at mayroong corporate social responsibility (CSR). (Sa susunod ay tatalakayin ko naman kung ano ang CSR na ito.) Sa iba pang kagaya ko na nais ring maging negosyante, sa palagay ko ay hindi naman lahat ay dapat naising makapagtayo ng isang social enterprise. Malaking tulong na sa lipunan ang isang negosyo na nakakapagbigay ng trabaho sa iba at nakikilahok sa kalakalan nang may prinsipyo, marangal, at patas na pamamaraan.

Mga Sanggunian:

Bromberger, A. R. 2007. Social Enterprise: A Lawyer’s Perspective. Retrieved from http://www.alissamickels.com/BrombergerSE.pdfConcept Paper for the ILS Research Industry Tours in Bulacan, Pangasinan and Baguio “Promoting Gender Equality Through Sustainable Social Entrepreneurship” Retrieved from http://ilsdole.gov.ph/wp-content/uploads/2012/09/2012socialenterprise.pdfWalters, K. (2007). The rise of the social entrepreneur. Retrieved from http://startups.co.uk/the-rise-of-the-social-entrepreneur/What is social entrepreneurship. The New Heroes. Retrieved Jan. 20, 2014  from http://www.pbs.org/opb/thenewheroes/whatis/Copyrhttp://www.socialenterprisecanada.ca/learn/nav/whatisasocialenterprise.htmlhttp://www.centreforsocialenterprise.com/what.htmlComments

Popular posts from this blog

8 Ways to Take Your Green Bazaar Shopping Up a Notch!

Hello, fellow eco-warriors! Like most of you, when I decided to shift to using eco-friendly products to help save the environment (which isn’t always an easy task), I soon realized that eco-bazaars is the best place to go. There we can find merchants that are kind to Earth offering loads of environment-friendly products and services, so we can do green shopping for our food, fashion, and home needs all in one place.
Surely, like I do, you have plans in your calendar to visit and buy at the latest eco-friendly bazaar happening in your town. So I am sharing these tips so you can enjoy your green shopping more and even take your green bazaar experience to the next level!
List down the things that you actually need to buy. Just like in any shopping activity, planning is the key to being able to shop for all you need and stay within your budget. What with tons of organic soaps and shampoo, native bags, local fresh fruits, cause-driven products, ethical fashion, refillables, and eco-friendly …

Applications for Noise Control

Clamor control is one of the most huge worries in enterprises, design and various different applications. Clamor control not just adds to a progressively agreeable condition. At the point when vibration turns crazy, it can make mechanical harm and different dangers hardware, structures and considerably more. There are an assortment of arrangements utilized for commotion control yet a large number of them are enhancements upon innovation that has been around for a long time.

Infusion Molded Rubber 

Infusion formed materials are among the most regular answers for commotion control. The applications for these kinds of commotion hindrances incorporate a considerable number of various situations with which the vast majority are well-known. For example, infusion shaped materials on the inside of vehicle entryways give clamor control that keeps the street commotion from surpassing the earth inside the taxi. Obviously, these materials likewise give a cradle that forestalls the metal pieces of…

My Product Finds at The Good Trade PH Summer Fair

I was lucky to have time to visit the first kick of The Good Trade Summer Fair at UP Town Center last April 13, 2019. It was also my first time to visit the mall dubbed as the place “where great minds come together to shop and dine” which I had been planning to visit since last year, so it was two points for me that day, hooray!
So armed with my list I went there like an eco-warrior aiming for the kill! But no violence here! It’s just me trying to end my habit of using single-use plastic and disposable items that are harmful to the environment.
And now without any further ado, here are my fantastic finds! Take a look and see which ones you'd like to buy too, and, just maybe, you’d find the inspiration to put up an eco-friendly business in the future to sell zero-waste items as well.1. Castor oil from Artem – So my first purchase is castor oil from Artem Skincare and Apothecary. I did plan to buy castor oil that day but I was planning to do so at Landmark, Trinoma just before I go h…